We gebruiken veilige cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. - Lees meer in onze cookie statement. - Ok, geen probleem.

FAQ

Algemene verkoopsvoorwaarden

vragen over Algemene verkoopsvoorwaarden

De koper heeft het recht ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Gelieve ons eerst per mail te verwittigen van uw retourzending. Wij horen graag ook even de reden hiervan, en ontvangen graag uw gegevens voor de terugbetaling. U stuurt dan de ongebruikte goederen in originele verpakking en originele staat op eigen risico en kosten terug. Wij betalen u het bedrag, min eventuele bank en/of transactiekosten, terug. Graag duidelijk bestelnummer en datum in uw mail vermelden alsook IBAN en BIC nummer. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op onze stockartikelen en niet op de artikelen die gepersonaliseerd werden of samengesteld werden op vraag van de koper!

Uitzonderingen:

Voor een aantal producten en diensten kan de klant niet afzien van zijn aankoop:

- goederen die op vraag van de klant specifiek vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
- goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
- goederen te snel kunnen verouderen of bederven
- audio- en video-opnamen of software waar de verzegeling van verbroken werd

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs  (bijvoorbeeld : e-mail, backups, scans, ...).

Door te bestellen op de internet site van De Boomhut bvba, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Boomhut bvba zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

De Boomhut kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige, niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door De Boomhut van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz..

Prijzen en betaling

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.
De Boomhut behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.
NENOS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.


Voor alle aankopen accepteert De Boomhut betalingen via bankoverschrijving. Bij betaling via bankoverschrijving worden de producten verstuurd na ontvangst van de betaling door De BoomhutOp alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12%) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10%), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar De Boomhut bvba, Herentalseweg 62, 2440 Geel, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (1) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (2) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Alle artikelen blijven de eigendom van De Boomhut tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport, de levering en montage van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. (zie transportkosten) De kosten van montage is op aanvraag en is extra te betalen. De leveringstermijn verschilt van product tot product. De opgave van deze termijn is slechts indicatief. De Boomhut streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van De Boomhut bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door De Boomhut ingeschakelde derden.

Aanvaarding van de bestelling

Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

De Boomhut bvba heeft haar maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Herentalseweg 62. Het BTW nummer is BE 0432.584.168 ("Verkoper"). 

Copyright © 2020 Deboomhut. All rights reserved.