We gebruiken veilige cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. - Lees meer in onze cookie statement. - Ok, geen probleem.

Algemene verkoopsvoorwaarden

De koper heeft het recht ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Gelieve ons eerst per mail te verwittigen van uw retourzending. Wij horen graag ook even de reden hiervan, en ontvangen graag uw gegevens voor de terugbetaling. U stuurt dan de ongebruikte goederen in originele verpakking en originele staat op eigen risico en kosten terug. Wij betalen u het bedrag, min eventuele bank en/of transactiekosten, terug. Graag duidelijk bestelnummer en datum in uw mail vermelden alsook IBAN en BIC nummer. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op onze stockartikelen en niet op de artikelen die gepersonaliseerd werden of samengesteld werden op vraag van de koper!

Uitzonderingen:

Voor een aantal producten en diensten kan de klant niet afzien van zijn aankoop:

- goederen die op vraag van de klant specifiek vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
- goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
- goederen te snel kunnen verouderen of bederven
- audio- en video-opnamen of software waar de verzegeling van verbroken werd

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs  (bijvoorbeeld : e-mail, backups, scans, ...).

Door te bestellen op de internet site van De Boomhut bvba, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Boomhut bvba zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

De Boomhut kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige, niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door De Boomhut van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz..

Prijzen en betaling

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.
De Boomhut behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.
NENOS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.


Voor alle aankopen accepteert De Boomhut betalingen via bankoverschrijving. Bij betaling via bankoverschrijving worden de producten verstuurd na ontvangst van de betaling door De BoomhutOp alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12%) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10%), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

Copyright © 2020 Deboomhut. All rights reserved.